مخبر طرح موارد نادرست در تیم اقتصادی دولت شیطنت برخی رسانه هاست

تهران – ایرنا – معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد، گفت: طرح موارد نادرست در…